• Privacy verklaring van Sportclub Bemmel

  Hieronder vind je de privacy verklaring van Sportclub Bemmel. Vanaf mei 2018 is de strengere regelgeving rondom de privacy, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), in werking getreden. Voor Sportclub Bemmel geldt een aantal belangrijke verplichtingen die worden weergegeven.

  Bewust of onbewust deel je persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat er zorgvuldig met deze persoonsgegevens wordt omgegaan en daarom zetten wij in deze verklaring uiteen hoe wij met deze gegevens omgaan en welke rechten je hebt. Mochten er vragen zijn n.a.v. deze verklaring kunnen deze gesteld worden per e-mail via voorzitter@sportclubbemmel.nl.

  Deze verklaring heeft betrekking op het verwerken van persoonsgegevens via de ledenadministratie, de website, verschillende Sociale Media alsmede de applicaties die hiervoor binnen Sportclub Bemmel in gebruik zijn. De applicatie waarmee Sportclub Bemmel de ledenadministratie voert is ‘Sportlink’, een systeem via de KNVB. Sportclub Bemmel maakt hierbij gebruik van een door Sportlink opgestelde generieke ‘Verwerkersovereenkomst’ waardoor de wijze waarop er wordt omgegaan met de persoonsgegevens van de leden van Sportclub Bemmel volgens de regels van de AVG geschiedt.

   

  Verwerken van persoonsgegevens

  Sportclub Bemmel verwerkt persoonsgegevens volgens de toepasselijke wet- en regelgeving, waarbij dit te allen tijde op te hangen is aan ‘het uitvoeren van de overeenkomst tussen jou en Sportclub Bemmel’ (o.a. het lidmaatschap op grond van de Statuten en/of i.r.t. jouw inzet en rol als ‘vrijwilliger’).

  Dit betreft meestal één van de volgende onderstaande zaken:

  • de inschrijfprocedure als (spelend) lid of vrijwilliger
  • het innen van de contributie en overige bijdragen (via incasso of facturen)
  • de (jaarlijkse) teamindelingen
  • deelname aan (oefen-)wedstrijden, trainingen en overige activiteiten bij Sportclub Bemmel
  • het aanbieden van cursussen en opleidingen (o.a. reanimatie-, EHBO-, scheidsrechtercursus)
  • de registratie rond het inzamelen van Oud Papier (alleen door seniorenteams)
  • het inroosteren van de vrijwilligers voor bepaalde wederkerige diensten en/of activiteiten
  • het betalen van onkostendeclaraties, vrijwilligersvergoedingen en vergoedingen Oud Papier
  • in- en/of externe gedrags- en tuchtdossiers (in voorkomend geval) via de Gedragscommissie
  • belangrijke mededelingen over en van Sportclub Bemmel (o.a. Algemene Leden Vergadering)
  • overzichten van (individuele) sponsoren en de overeengekomen (financiële) afspraken

  Persoonsgegevens die verzameld en vertrouwelijk verwerkt worden via de ledenadministratie betreffen:

  • voor- en achternaam (initialen)
  • geslacht
  • adresgegevens
  • telefoonnummer
  • mailadres
  • geboortedatum
  • geldig legitimatiebewijs
  • bankrekening (IBAN)
  • soort lidmaatschap
  • evt. gegevens voetbalhistorie

  Bewaartermijn persoonsgegevens:

  Persoonsgegevens worden voor bovengenoemde doelstelling niet langer bewaard dan noodzakelijk, tenzij Sportclub Bemmel op grond van wettelijke bepalingen hiertoe gehouden is.

  • bewaartermijn voor persoonsgegevens bedraagt 2 jaar vanaf einde lidmaatschap
  • bewaartermijn voor persoonsgegevens met fiscale bewaarplicht bedraagt 7 jaar
  • bewaartermijn voor statistische, wetenschappelijke of historische doeleinden kan worden opgeschort, waarbij de persoonsgegevens bij voorkeur worden geanonimiseerd

  Dit laatste kan o.a. het geval zijn bij lustra en/of jubileumactiviteiten. Derhalve zal bij beëindiging van het lidmaatschap worden gevraagd akkoord te geven op het aanhouden van de persoonsgegevens.

  Cookies

  Een cookie is een tekstbestandje dat met de pagina’s van een website wordt meegestuurd en door de browser op je computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om je meer service te bieden bij bezoek van de website die daardoor makkelijker wordt in gebruik. Cookies zorgen ervoor dat je ingelogd kunt blijven op een website of dat je voorkeuren, zoals locatie- en taalinstelling, worden onthouden. We kunnen zo zien hoe vaak de website ?? en welke pagina’s - wordt bekeken.

  Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet je toestemming geven voordat ze gebruikt mogen worden. Deze toestemming is niet nodig voor technisch noodzakelijke (functionele) en analytische cookies in de zin van toepasselijke wetgeving, zoals art. 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en ePrivacy Verordening. Je kunt je toestemming voor cookies altijd weer intrekken door je internetinstellingen te wijzigen (meer informatie hierover kun je in de Help-functie van je browser vinden).

   

  Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

  Zonder jouw uitdrukkelijke toestemming verstrekt Sportclub Bemmel jouw persoonsgegevens niet aan derden ! Hierop bestaan enkele uitzonderingen, waarin uitsluitend de noodzakelijke gegevens aan derden worden verstrekt. Dit kan het geval zijn:

  • als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen jou en Sportclub Bemmel (zoals o.a. aan andere leden van Sportclub Bemmel, de KNVB, het Digitale Wedstrijd Formulier)
  • in noodgevallen, voor zover dit naar oordeel van Sportclub Bemmel in je eigen belang kan zijn
  • in geval Sportclub Bemmel wettelijk verplicht is je persoonsgegevens te verstrekken aan derden

   

  Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

  Je hebt het recht Sportclub Bemmel te verzoeken om inzage in jouw persoonsgegevens (tenzij Sportclub Bemmel op grond van de AVG niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om je gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. Je dient je bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien je wenst dat je gegevens verwijderd worden zal Sportclub Bemmel dit ook dienen door te geven aan alle andere organisaties die deze gegevens hebben ontvangen. Het verwijderen van deze gegevens kan alleen in het geval de betrokken persoon geen lid meer is van Sportclub Bemmel.

   

  Beveiliging persoonsgegevens

  Sportclub Bemmel treft alle passende maatregelen om jouw gegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgt Sportclub Bemmel dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat de veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Tevens dienen alle personen die vanuit hun functie/rol toegang hebben tot jouw persoonsgegevens een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen en deze bij Sportclub Bemmel (secretaris) in te leveren. Dit betreft in elk geval de volgende functionarissen die binnen Sportclub Bemmel actief zijn:

  • ledenadministrateur (1)
  • bestuursleden (5)
  • webbeheerders (3)
  • leeftijdscoördinatoren (8)
  • wedstrijdsecretarissen (3)
  • coördinerende functionarissen (o.a. scheidsrechters, Helden, gastouders, sponsoren, ca. 15)

   

  Beeldrecht

  Tijdens wedstrijden, trainingen en activiteiten van (teams van) Sportclub Bemmel worden zeer regelmatig foto’s genomen waarbij leden van Sportclub Bemmel, leden van andere verenigingen en/of bezoekers staan afgebeeld. Deze beelden kunnen op de website, de App en/of op de div. Sociale Media verschijnen. Doel hiervan is het weergeven van acties en sfeerbeelden ter verhoging van de binding binnen Sportclub Bemmel. Als je een afbeelding ziet waarop je centraal en duidelijk herkenbaar bent afgebeeld en waartegen je bezwaar hebt kun je dit via voorzitter@sportclubbemmel.nl kenbaar maken. Betreffende afbeelding wordt dan verwijderd. Dit geldt dus niet voor afbeeldingen waarop je niet centraal en/of duidelijk herkenbaar bent afgebeeld, of indien je er duidelijk voor hebt geposeerd. We vragen dus niet iedereen vooraf toestemming afbeeldingen te mogen publiceren, maar hanteren de ‘opt-out’ variant!

  Via het afgeschermde deel van Sportlink kun je zelf een profielfoto uploaden en kiezen of deze wel of niet zichtbaar is voor anderen. Door gebruik te maken van deze optie accepteer je dat deze foto kan verschijnen op de website, de App en/of Sociale Media. Scheidsrechters kunnen deze foto van spelende leden overigens altijd zien in de wedstrijdzaken app ter controle van specifieke wedstrijdgegevens.

   

  Minderjarigen

  Indien een minderjarige (onder 18 jaar) zich als lid van Sportclub Bemmel wenst te registreren dient hiervoor expliciete toestemming van de ouder of voogd te worden overlegd.

   

  Links naar andere websites

  De website van Sportclub Bemmel kan links naar andere websites bevatten. Deze privacy verklaring is alleen van toepassing op de website van Sportclub Bemmel. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. Sportclub Bemmel raadt je ten zeerste aan om vòòr het gebruik van die andere websites de betreffende privacy verklaring te raadplegen.

   

  Wijziging van de privacy verklaring

  Sportclub Bemmel past de privacy verklaring regelmatig aan om deze up-to-date te houden en op de website zal altijd de meest recente versie worden opgenomen. Sportclub Bemmel raadt je ook aan de privacy verklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen en/of aanpassingen zal Sportclub Bemmel dit tijdig via de officiële weg, middels het bestuur, aan haar leden communiceren. 

   

  Contactgegevens

  Indien je vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens, of Sportclub Bemmel wil verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van persoonsgegevens, kun je contact opnemen met:

  Verantwoordelijke:        D.A. (Arno) van Heusden
  E-mailadres:                 voorzitter@sportclubbemmel.nl
  Telefoonnummer:          06 53 26 50 32

   

  Klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens

  Natuurlijk helpt Sportclub Bemmel je ook graag verder als je evt. een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heb je bovendien het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over deze verwerking van jouw persoonsgegevens. Je kunt hiervoor zelf contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.