• Algemene Ledenvergadering Sportclub Bemmel

  Datum: maandag 19 november 2018
  Aanvang: 19.30 uur
  Locatie: clubhuis

  1. Opening en vaststelling agenda (19.30 uur).

  Voorzitter opent stipt 19.30 uur de vergadering met 25 aanwezige leden en heet eenieder welkom. Agenda, notulen, jaarverslag en financiële stukken worden rondgedeeld. Agenda wordt zonder wijzigingen of aanvullingen vastgesteld.

  Er zijn afmeldingen van Jan Roelofs, Pascal de Jong, Jan Knorth en Barry Heyse. Een presentielijst is rondgegaan.

  2. Notulen Algemene Ledenvergadering 13 november 2017

  Hebben op de website gestaan en liggen ter beschikking; voorzitter neemt de notulen kort puntsgewijs door. De belangrijkste punten: het was vorig jaar niet gelukt om het eigen vermogen te laten groeien, de gewijzigde statuten zijn verantwoord en er is ingegaan op de aanleg van het tweede kunstgrasveld.

  Rondvraag heeft geleid tot een discussie over het bemensen van ons vrijwilligers-kader, welke nog steeds actueel is en ook vandaag weer ter vergadering zal komen, mede naar aanleiding van een (schriftelijke) vraag van Pascal de Jong.
  De notulen worden goedgekeurd, met dank aan de secretaris.

  3. Jaarverslag bestuur

  Op verzoek van de voorzitter licht de secretaris het jaarverslag toe waarvan de indeling gebaseerd is op speerpunten uit het beleidsplan 2015-2020. Hij benoemt de belangrijkste punten, met name de aandachtspunten van het bestuur in het afgelopen jaar. Er zijn geen vragen, maar de voorzitter wil nog enige punten aanvullen. Hij vraagt de secretaris om een toelichting op het punt van de scheidsrechterszaken. Er ligt een beleidsvoorstel voor dat is opgesteld door de secretaris samen met Jan Roelofs (wedstrijdsecretaris jeugd) en Dennis Peters (planner club-scheidsrechters). Laatstgenoemde heeft deze functie overgenomen van Wijnand Janssen (zaterdagen) en Jos Klomp (zondagen). Het voorstel heeft tot doel: het enthousiasmeren van leden voor het fluiten van wedstrijden (waarbij het gemis van Martien Niels helaas nog niet is opgelost), het behouden van het huidige potentiëel en het stroomlijnen/verbeteren van het proces rond de wedstrijdvergoedingen. Dit voorstel is in de laatste bestuursvergadering ter tafel geweest, maar Jos moet nog een nieuwe bijeenkomst met deze projectgroep beleggen om de feedback uit het bestuur in het voorstel te verwerken.

  4. Financieel jaarverslag penningmeester

  De penningmeester licht de balans toe en geeft een toelichting op de ter vergadering rondgedeelde stukken: het eigen vermogen is dit jaar wel gegroeid, zij het niet in de mate die we hadden gehoopt en begroot, maar de penningmeester is wel tevreden. Met name twee grotere tegenvallers zijn debet aan het verschil: de kosten voor het gebruik van data vanuit sportlink voor onze website en club-tv (vroeger goedkoop via een achterdeur, die de knvb rigoureus gesloten heeft) en de rekening courant bij de knvb die we sowieso dienen te betalen (onbekende posten "doorbelasting derden" en "overige doorbelastingen" blijven het hele seizoen op €0 staan, maar bij eindafrekening wordt ineens een bedrag van ruim €6k geboekt).

  5. Verslag kascommissie

  Wim Jansen leest voor uit het verslag van de kascommissie. Zij stellen voor het bestuur en met name de penningmeester decharge te verlenen voor het gevoerde (financiële) beleid. Ruud mag nog een jaar door, maar Wim Jansen is aftredend en de voorzitter vraagt wie Ruud het komende jaar wil bijstaan. Na enig afwachten stelt Jasper Bergamin zich beschikbaar voor de komende twee jaar.

  6. Vaststelling begroting

  Eric legt uit dat hij reëel doch voorzichtig heeft begroot. Hij heeft enige moeite om in de begroting nog verder te werken aan groei van het vermogen. Hij licht enkele posten toe en komt dan uit op een klein resultaat van vijftienhonderd euro. Inkomsten lopen toch langzaam terug de komende jaren, en het daarop aanpassen van de uitgiften wordt steeds moeilijker, omdat bepaalde (onderhoud)kosten nu eenmaal gemaakt moeten worden, onafhankelijk van het aantal betalende leden. De voorzitter geeft nog als aanvulling aan dat het geschetste beeld waarschijnlijk gaat leiden tot een contributie-wijzigingsvoorstel bij de ALV van 2019. De voorzitter vraagt de vergadering om goedkeuring, welke wordt gegeven en hij stelt de begroting 2018-2019 daarmee vast.

  7. Bestuursverkiezingen

  Op het rooster van aftreden staan dit jaar de secretaris en het bestuurslid technische zaken. Beide stellen zich herkiesbaar en er zijn bij het bestuur geen tegenkandidaten aangedragen. Beide verlengingen worden door de vergadering met instemming en onder applaus ontvangen.

  8. Mededelingen bestuur

  • Oud-papier commissie: de huidige commissie, bestaande uit Ben van der Poel, Mark Mom en Gé Leijbers, heeft tijdig te kennen geven te willen stoppen aan het eind van dit seizoen. Zoals uit de financiële cijfers blijkt, is dit een heel belangrijke activiteit dus is het bestuur naarstig op zoek naar vervangers. De intentie van de huidige commissie is een warme overdracht, dus wij hopen snel een groep vrijwilligers te vinden (bijvoorbeeld vanuit één elftal) die de komende jaren deze kar willen trekken. Elke veertien dagen van 18-20:30 uur op woensdagavond is best een investering, realiseren wij ons heel goed.
  • Privacy-beleid (AVG): beleid is vermeld op de website en gaat uit van het principe dat we als vereniging gegevens alleen intern gebruiken voor het functioneren van onze vereniging. Er worden dus geen persoonsgegevens aan derden verstrekt. De personen die toegang hebben tot persoonsgegevens, tekenen voor ‘geheimhouding’, welke verklaringen worden gearchiveerd door het secretariaat.
  • Aanbesteding nieuw kledingplan (voor 4 jaar): geleerd van eerdere pakketten, dus we (projectgroep met voorzitter, sponsorcommissie, Richard Rozeboom van de TC en de kledingcommissie) gaan voor een goede deal en in plaats van na drie jaar verzoek tot verlenging nu direct voor vier jaar. Komende pakket moet men ook op inkopen, als men gedurende de looptijd pas lid wordt. De vergadering heeft daarover geen vragen.
  • Accommodatie: Arno Jacobs licht toe dat de warmtevoorziening op instorten staat en dat de huidige voorziening is achterhaald en niet als zodanig vervangen zal worden, maar dat er gekozen gaat worden voor (hoog rendement) pellet-ketel om het complex te verwarmen. Daar is wel een kleine verbouwing voor nodig aan de achterkant van het gebouw.
  • Komende week gestart met bouw extra kleedkamers tussen voetbal en hockey voor gedeeld gebruik.
  • We hebben ingeschreven op aanleg glasvezel in het buitengebied, waarmee we hopen in de toekomst over beter internet en telefonie te beschikken. Martien Niels waarschuwt voor hoge gebruikskosten, en Arno Jacobs zegt dan ook toe om dat goed uit te zullen zoeken.
  • De douches en fonteintjes worden in het komende jaar allemaal nagelopen en zo nodig vervangen (het drukknop-systeem veranderd niet). Op basis van een mooie barterdeal, met dank aan Maurice & Maurice van de sponsorcommissie, komt dit onderhoud in handen van een ambitieuze nieuwe partner.

  9. Rondvraag

  • Pascal de Jong (schriftelijk) / Martien Niels: waarom heeft de voorzitter in de krant laten plaatsen dat SC Bemmel geen moeite heeft om vrijwilligers te werven, terwijl sommige posities (vaak begeleiding bij recreatieve jeugdteams) elk jaar moeilijker ingevuld kunnen worden? Dit is verkeerd verwoord in de krant; de voorzitter heeft juist aangegeven dat in bepaalde categorieën lastig vrijwilligers te vinden zijn, maar dat dit meestal toch wel lukt.
  • Martien en Fred J: wordt er nagedacht over zonnepanelen op het dak van de tribune? Ja dat heeft aandacht, maar we missen daarvoor op dit moment de juiste subsidie-stromen. Een nadeel is dat panelen overdag rendement hebben terwijl wij juist ’s avonds onze onkosten maken. Martien Niels geeft aan bereid te zijn tot meedenken, bijvoorbeeld door te onderzoeken of het werken met een dag- en een nachtmeter gunstig kan zijn.

  10. Sluiting

  20.41 uur sluit de voorzitter de vergadering, bedankt de aanwezigen voor hun constructieve bijdrage, nodigt iedereen uit voor een drankje en neemt aan dat eenieder tevreden is dat de wedstrijd Nederland - Duitsland vanaf het begin gevolgd kan gaan worden.