• Gedragscommissie

  Het valt niet meer te ontkennen, dat er op en rondom de voetbalvelden steeds vaker dingen gebeuren die het voetbalspel in een kwaad daglicht stellen. De simpele constatering dat de voetballerij een afspiegeling is van de maatschappij mag niet langer de dooddoener zijn waarmee begrip gevraagd wordt voor deze ontwikkelingen.

  Tijdens het bestuursoverleg in december 2012 heeft het bestuur dan ook de behoefte en noodzaak geuit om, als SC Bemmel, stelling te nemen tegen deze kwalijke ontwikkelingen. Het bestuur heeft vervolgens besloten om een gedragscommissie te formeren met als doel een beleidsplan ''Normen en Waarden'' te maken en deze, na goedkeuring, uit te voeren.

  Het beleid zal erop gericht zijn om ongewenst gedrag te voorkomen (preventief), maar ook indien dit voorkomt consequent handelend op te treden (correctief). Het instellen van dit beleid vormt aldus een duidelijk signaal naar al onze leden en bezoekers van de club dat elke vorm van verbaal en/of fysiek geweld niet kan en niet zal worden getolereerd.

  Preventief bestaat hieruit, dat er gedragsregels worden opgesteld, waaraan de leden (en gasten/bezoekers) zich dienen te houden en daarop ook kunnen worden aangesproken.
  Correctief beleid wordt gevoerd indien leden (en gasten/bezoekers) zich schuldig maken aan overtreding van de gedragsregels en daarom voor de tenuitvoerlegging van sancties in aanmerking komen.
  Waar nodig onderzoekt, behandelt en beoordeelt incidenten/conflicten die onder de vlag van SC Bemmel plaatsvinden, conform een binnen dat beleid vastgestelde en beschreven werkwijze. Na het horen van betrokkene(n) adviseert de commissie het bestuur. De motivatie van dit advies met eventuele passende maatregelen worden schriftelijk gemotiveerd.

  Het bestuur kan overgaan tot strafoplegging. Tevens zal waar nodig, worden gecommuniceerd met KNVB, politie en/of justitie.

  Dit beleid, conform het KNVB handvest ''Zonder respect geen voetbal'', wordt in de vereniging kenbaar gemaakt en regelmatig door de gedragscommissie geëvalueerd en indien nodig voor het volgende seizoen bijgesteld.
  De gedragscommissie bevordert en bewaakt een goed en sportief voetbalklimaat, zowel binnen als buiten het veld. Het kan daarbij gaan om diverse situaties, ook die eveneens door de KNVB worden afgehandeld. Denk daarbij aan omgang met onze accommodatie en materialen, omgang met elkaar en natuurlijk het gedrag op en om het veld.

  Een ieder kan melding maken van ongewenst gedrag veroorzaakt door (niet-) leden, bij activiteiten die onder de vlag van Sportclub Bemmel plaatsvinden. Meldingen, bij voorkeur schriftelijk, dienen plaats te vinden bij het bestuur of direct bij de gedragscommissie via gedragscommissie@sportclubbemmel.nl. Meldingen aan het bestuur worden per omgaande doorgeleid naar de gedragscommissie.

   

  De gedragscommissie bestaat uit de volgende leden:

  Pascal Peters (06 - 46355144)

  Dennis Peters (secretaris, 06 - 51121240)

  Stijn Bonnes

  Jos Hendriks

  Fred Joosten

  Charlotte Majoie

  John Smith

  Martijn Steenbergen

   

   

   

   

  Met deze link ga je direct naar de gedragsregels.