• Beleidsplan

  Beleidsplan Sportclub Bemmel 2015 - 2020

  Inhoud:
  1. Inleiding
  a. De club
  b. De organisatie
  c. De missie
  d. De Visie
  2. Geborgenheid
  3. Sportiviteit en samenhang
  4. Financiën
  5. Accommodatie en uitstraling
  6. Vrijwilligers
  7. Projecten
  8. Maatschappij
  Versie mei 2015


  Inleiding
  In december 2014 heeft het voltallige bestuur van Sportclub Bemmel bij elkaar gezeten ter bepaling van het beleidsplan voor de jaren 2015 - 2020. Via de gezamenlijk bepaalde missie werd vervolgens gesproken over de strategie, het te voeren beleid en de na te streven doelen. Aan het begin van 2015 is nog maals een sessie belegd om dit plan te preciseren en de onderlinge taakverdelingen binnen het bestuur af te stemmen. Het uiteindelijke resultaat is weergegeven in onderliggend beleidsplan.

  Sportclub Bemmel
  Sportclub Bemmel is een voetbalvereniging die de afgelopen jaren is gegroeid tot bijna 1.100 leden. Er is senioren-, jeugd-, dames-, meisjes-, zaal-, 40+- en heldenvoetbal (G-voetbal). Naast voetbal worden er op de club ook tal van andere activiteiten georganiseerd ter bevordering van de sfeer en de onderlinge verbondenheid. Enkele van deze activiteiten zijn; de jaarlijkse zeskamp, de sinterklaasviering, de voetbalkampen, het familietoernooi, het snerttoernooi voorafgaand aan de nieuwjaarsreceptie, (zaal)voetbaltoernooien en het "vrijwilligersfeest". Verder komt de club georganiseerd bijeen op de nieuwjaarsreceptie, de Algemene Leden Vergadering (november) en tijdens talloze trainingen en voetbalwedstrijden die wekelijks op het complex worden afgewerkt.

  Organisatie
  Sportclub Bemmel heeft op dit moment een bestuur dat bestaat uit 6 leden die elk hun eigen portefeuille met bijbehorend takenpakket hebben. Ook is afgesproken dat elk benoemd project onder een bestuurslid wordt gehangen die de voortgang bewaakt, informatie verstrekt en de koppeling tussen het project en het bestuur is. Verder zijn er een aantal commissies, ook met eigen rol en taken. Alles bij elkaar zijn er circa 250 vrijwilligers direct betrokken bij het wel en wee van hun club. Voorwaar is dit, voor Lingewaards begrip, een grote vereniging waarvoor structuur en duidelijkheid nodig zijn om de club goed te kunnen laten functioneren. Alert zijn en meegaan met de tijd zijn andere noodzakelijke voorwaarden. Eén belangrijk voorbeeld hiervan is het bestaan van een gedragscommissie, met vertrouwenspersonen om op te treden in geval van (mogelijke) escalaties.

  Missie
  Sportclub Bemmel is een voetbalvereniging waar iedereen zich welkom en thuis voelt! Op zich spreekt de missie voor zich; alle leden, voetballers, familie, toeschouwers, bezoekers en overige betreders van het complex van Sportclub Bemmel moeten een goed en warm gevoel hebben of krijgen door de sfeer die er op de club heerst en wordt uitgestraald.

  Visie
  Aan de hand van een aantal kernbegrippen wordt de visie van de club omschreven en uiteengezet. Deze kernbegrippen zijn: geborgenheid, sportiviteit en samenhang, financiën, accommodatie en uitstraling, vrijwilligers, projecten en maatschappij.

  Geborgenheid
  Geborgenheid is het sleutelwoord om de missie verder in te kunnen vullen. Deze geborgenheid bereiken we door een goede onderlinge sfeer, het realiseren van een gevoel van veiligheid op het complex, het organiseren van jaarlijks terugkerende feesten en activiteiten, een gastvrije kantine met een clubman als kantinebeheerder en een heldere en duidelijke (communicatie)structuur in de club. Op deze manier is Sportclub Bemmel een voetbalvereniging voor iedereen (familie). Verder moet er een laagdrempeligheid zijn waarbij men elkaar kan en durft aan te spreken op allerhande zaken. Er moet ook sprake zijn van binding tussen alle geledingen binnen de club; van bestuur naar teams, van scout naar spelers, van commissies naar trainers etc. Echter, ook de minder prettige zaken moeten bespreekbaar zijn. Alleen op deze manier krijgen we brede betrokkenheid en voldoende vrijwilligers.

  Sportiviteit en samenhang
  Sportiviteit betekent niet alleen maar ‘winnen’; het zegt ook iets over de ambities en het gedrag van de club. Natuurlijk, we zijn een voetbalvereniging die haar leden graag op een zo hoog mogelijk nivo (binnen de eigen gestelde kaders) wil laten voetballen. Een ‘herkenbaar’ 1e elftal, waarbij er veel aandacht is voor aanvulling uit de eigen jeugdgeleding. Derhalve ook jeugd die speelt op het hoogste, regionale nivo. Om dit te bewerkstelligen is er, naast een bekwame trainersstaf ook een eigen, onafhankelijk scoutingapparaat nodig met daarbij een goede aansluiting van de jeugd naar de seniorenafdeling. Dit is het best realiseerbaar wanneer er een goede samenhang is binnen de hele vereniging. Samenhang tussen senioren en jeugd, prestatie en recreatie, zaterdag- en zondagvoetbal, maar ook tussen techniek en organisatie alsmede club en vrijwilligers. Op die manier ontstaan er geen
  eilandjes binnen de club en kan iedereen zich op z’n eigen nivo ontwikkelen en ook doen wat hij leuk vindt. Voorwaarde is wel dat we een club zijn die streeft naar zoveel mogelijk gelijkwaardigheid voor al haar leden en zoveel mogelijk gelijk gevoel, faciliteiten en mogelijkheden. Transparantie en duidelijkheid zorgen dan ook voor het goede gevoel en een optimale beleving bij ‘onze’ vereniging.

  Financiën
  Afgelopen jaren heeft Sportclub Bemmel zich financieel goed kunnen redden, maar om nu te zeggen dat we ons over de nabije toekomst geen zorgen hoeven te maken, gaat te ver. Op dit moment zijn er binnen de vereniging regelmatig hoegenaamd geen liquide middelen (lees financiële reserves) die voor de continuïteit wel nodig zijn. Er zullen dus maatregelen getroffen moeten worden om financiële reserves op te bouwen. Hierbij gaat het niet alleen om verhoging van de inkomsten (contributie, oud papier, subsidies), maar vooral om verlaging van de kosten cq. kostenbewustzijn (goed begroten, goede verslaglegging, strak budgethouderschap, scherp inkopen, inzichtelijkheid in de kosten). Alleen op die manier kunnen we financieel gezond blijven en -veel belangrijker nog- blijvend grip krijgen en houden op onze financiën. Daarbij zijn goede afspraken met de pachter van de kantine en een structurele, duidelijke en goede samenwerking met de Sponsorstichting (Stichting ‘Vrienden van Sportclub Bemmel’) cruciaal.

  Accommodatie en uitstraling
  Een andere, belangrijke factor om onze missie te realiseren is onze accommodatie. De eerste indruk die men van de club krijgt is het beeld dat men aantreft zodra men de accommodatie op komt. Sfeer, openheid en faciliteiten bepalen die eerste indruk; een multifunctionele accommodatie waar men hartelijk wordt ontvangen, waar men zich gedraagt en waarvan een grote aantrekkingskracht uitgaat. Gekoppeld aan voldoende parkeerplaatsen (!) geeft dit ons complex een goede uitstraling, waar men graag op bezoek komt. Hierin spelen met name onze gastouders op wedstrijddagen een grote rol! Deze goede uitstraling wordt nog eens versterkt door ons kledingpakket waarin alle teams - uit en thuis - acteren. Wanneer de teams dan ook handelen naar onze eigen gedragsnormen komen we als club heel goed voor de dag. Er zijn wel een aantal aandachtspunten de komende jaren m.b.t. de accommodatie; het (dagelijks) onderhoud, het tekort aan kleedkamers, het gebruik van de (gras)velden i.r.t. afgelasting, een extra (2e) kunstgrasveld en de evenementen die op de parkeerplaats georganiseerd worden i.s.m. de gemeente Lingewaard (kermis, 4-daagsecamping).

  Vrijwilligers
  Vrijwilligers zijn onmisbaar, ook voor Sportclub Bemmel. Ruim 250 vrijwilligers zetten zich met enige regelmaat in voor hun club. Het is dan ook meer dan terecht dat de vrijwilligers zo nu en dan eens in het zonnetje worden gezet ten overstaan van de hele club (vrijwilliger van het jaar, vrijwilligersfeest, veer van verdienste etc.). Toch gaat er jaarlijks nog een aanzienlijk (financieel) bedrag naar een deel van deze vrijwilligers toe in de vorm van een vergoeding. Middels deze vergoeding wordt er een stuk continuïteit gebracht in enkele belangrijke (vrijwilligers)werkzaamheden. De komende jaren worden steeds meer eisen gesteld aan de wijze waarop deze vergoedingen mogen worden uitgekeerd en dat stelt de club wel voor een uitdaging: hoe gaan we dit invullen? Gezien de veelheid aan uitdagingen die er de komende jaren op ons afkomen, zullen we het aantal vrijwilligers alleen maar moeten gaan
  uitbreiden, terwijl we uitbreiding of zelfs handhaving van vergoedingen financieel juist niet blijvend kunnen volhouden. Tegelijkertijd rijst dus de vraag waarom de ene vrijwilliger een vergoeding ontvangt en de ander geheel belangeloos bijdraagt. Dit betekent dat we moeten trachten een ommekeer in het begrip vrijwilliger te krijgen: een vrijwilliger is iemand die zich, uit liefde voor zijn club, belangeloos daarvoor inzet. We hebben overigens al heel veel van zulke ‘echte’ vrijwilligers, maar er zal een verandering in ‘mindset’ van vrijwilligers moeten komen.

  Projecten
  Uit het bovenstaande blijkt dat er de komende jaren een flink aantal uitdagingen op ons pad komen die goed moeten worden gemanaged voor en door de club. De wijze waarop wij dit vorm willen gegeven zal d.m.v. projectmatig werken zijn, met goede en duidelijke communicatie en genoeg betrokken vrijwilligers. Per uitdaging zal een projectgroep (commissie) gevormd worden waarin altijd een bestuurslid zitting zal hebben, maar waarbij die bij voorkeur niet de ‘trekker’ van het project (projecteigenaar) zal zijn. Te denken valt hierbij aan het volgende:

  • Opzet en verdere ontwikkeling van het (jeugd)beleidsplan en het scoutingapparaat
  • Jubileumjaar 2015 - 2016 (70 jaar Sportclub Bemmel en 100 jaar voetbal in Bemmel)
  • Verkrijgen van een 2e kunstgrasveld (5e of 6e voetbalveld?) bij Sportclub Bemmel
  • Grote(re) sponsoractiviteiten ter ondersteuning dergelijke éénmalige projecten
  • Aantrekken samenwerking (SGOB, hockeyvereniging, gemeente Lingewaard)


  Maatschappij
  Als grootste vereniging binnen Bemmel is de rol van Sportclub Bemmel groter dan alleen die van voetbalvereniging. We hebben ook een maatschappelijke functie binnen dorp en zelfs gemeente. Noem het MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) of brede betrokkenheid, maar helder is dat we als vereniging ook die rol goed in moeten en willen vullen. Enkele bestaande voorbeelden
  hiervan zijn het 40+-voetbal, ons heldenvoetbal en samenwerking met andere voetbalverenigingen (SGOB). Maar er valt bijv. ook nog te denken aan 65+-voetbal (wandelvoetbal), samenwerken met andere clubs/verenigingen (hockeyclub, sportschool, fysiotherapie, kinderopvang, sporthallen) en de gemeente of winkeliersverenigingen. Door invulling van deze sociale functie en het uitbreiden van relaties en het netwerk vergroten we onze binding met Bemmel. En op deze manier neemt Sportclub Bemmel dan ook steeds meer een centrale positie in binnen haar eigen sociale omgeving.