• Algemene Ledenvergaderingen Sportclub Bemmel maandag 15 november 2021

  Agenda Algemene Ledenvergaderingen Sportclub Bemmel.


  Datum:maandag 15 november 2021
  Aanvang: 19.30 uur
  Locatie: clubhuis, Sportpark Ressen

  Bij binnenkomst zal er volgens de geldende richtlijnen (www.rijksoverheid.nl/corona) gecontroleerd worden op een coronatoegangsbewijs.

  1. Opening en vaststelling agenda

  2. Notulen Algemene Ledenvergadering 21 december 2020

  3. Jaarverslag bestuur (op te vragen bij de secretaris, door aan te melden)

  4. Financieel jaarverslag penningmeester (op te vragen bij de penningmeester)

  5. Verslag kascommissie / dechargeren penningmeester

  6. Vaststelling begroting

  7. Bestuursverkiezingen
       • Eric Revenberg (penningen) treedt af; kandidaat is George Spanbroek;
       • Arno Jacobs stelt zich herkiesbaar
       • Rooster van aftreden

  8. Bestuursmededelingen
       • Accommodatie (verduurzamen)
       • Doorstart gedragscommissie
       • Oud-papier inzameling
       • Vrijwilligerszaken / wedstrijdsecretariaat

  9. Rondvraag

  10. Sluiting