• Agenda Algemene Ledenvergaderingen Sportclub Bemmel

  Datum:     maandag 19 november 2018
  Aanvang:  19.30 uur
  Locatie:    clubhuis, Sportpark Ressen

  1. Opening en vaststelling agenda
  2. Notulen Algemene Ledenvergadering 13 november 2017 (hier te vinden)
  3. Jaarverslag bestuur (op te vragen bij de secretaris)
  4. Financieel jaarverslag penningmeester (op te vragen bij de penningmeester)
  5. Verslag kascommissie / dechargeren penningmeester
  6. Vaststelling begroting
  7. Bestuursverkiezingen
      ?? Rooster van aftreden: secretaris en bestuurslid technische zaken geplaatst, maar beide stellen zich herkiesbaar.
      ?? Verkiezing bestuur
      tegenkandidaten kunnen uiterlijk 10 dagen voor de algemene ledenvergadering worden voorgedragen door ten minste drie leden of hun vertegenwoordigers

  8. Bestuursmededelingen
      ?? Privacy-beleid (AVG)
      ?? Aanbesteding nieuw kledingplan (voor 4 jaar)
      ?? Accommodatie (kleedkamers, warmtevoorziening)
      ?? Oud-papier commissie

  9. Rondvraag
  10. Sluiting